Compassie Nieuws oktober 2016 (8/2)

 

Beste lezer,

In dit compassienieuws geef ik verslag van mijn hoopvolle ervaringen van de laatste paar maanden waaruit blijkt dat de benadering van ziekte en gezondheid binnen ons Nederlandse zorgsysteem toch langzamerhand begint te kantelen. Meer en meer  is er belangstelling voor en wordt er nadruk gelegd op gezondheid en het zelfhelend vermogen in plaats van ziekte.

Carrousel.
Allereerst heeft het Platform na een wat lang interval weer eens een succesvol carrousel van workshops gehouden afgelopen 15 september in het Amphia ziekenhuis te Breda. Verheugend was om te zien dat ook veel specialisten deelnamen en niet alleen een enkele Ag(n)io’s. Ons optreden werd als goed beoordeeld. Verbazend was evenwel dat ABAN deze keer de voorheen toegekende accreditatie niet verlengde, omdat “mindfulness” (nog) niet door alle wetenschappelijke verenigingen wordt erkend. Dit blijft merkwaardig en zorgwekkend wat betreft onze eigen vakbroeders/zusters aangezien de meeste ziekenhuizen voor hun eigen patiënten mogelijkheden aanbieden om een cursus mindfulness te volgen. Zo adviseert bijvoorbeeld de Nederlandse cardiologie-vereniging op haar eigen website deze stress-verminderende modaliteit aan haar patiënten. Nog wonderlijker is het feit dat de cursus mindfulness gegeven door de afdeling van de hoogleraar Anne Speckens in het Radboud-ziekenhuis wel accreditatie hiervoor heeft gekregen. Het laatste woord is hierover niet gezegd en ik houd u van het vervolg op de hoogte.

Zelfhelend vermogen
Op vrijdag 6 oktober woonde ik het congres “The art of self healing” in Antropia in Zeist bij.
De deelnemers bestonden met hier en daar een arts in het publiek voor het overgrote deel uit therapeuten, die veelal gebruik maken van allerhande voor een allopathisch opgeleide arts als ik onbekende energetisch gecorreleerde technieken.
De lezingen evenwel waren down-to-earth met als slot een voordracht van de astrofysicus Dap Hartman (TU Delft) over het ontstaan van ons melkwegstelsel en ons zelf uit star dust.
Als eerste hield Jan van de Greef (hoogleraar analytische biowetenschappen, Leiden) een overtuigende lezing over systeemdenken in de geneeskunde hetgeen hij illustreerde met beelden van wonderbaarlijke figuren van spreeuwen-zwermen; elke spreeuw is zowel individu en als onlosmakelijk verbonden met het geheel.
Na hem liet Yan Schroen (Sino-Dutch Centre Preventieve Geneeskunde) zien hoezeer de oosterse benadering van ziekte en gezondheid verschilt van onze huidige westerse analytische benadering en hoe die twee bij elkaar kunnen komen waardoor ziekte fundamenteel wordt behandeld en niet zuiver symptomatisch.
De huisarts Katharina Deutsch toonde overtuigend hoezeer complementair geachte behandelingswijzen makkelijk aansluiten in de dagelijkse huisartsen praktijk.
Aardig om te zien dat ziekte gespeld als I-‘llness ook kunnen lezen als een tekort aan gezondheid gespeld als We-’llness hetgeen een duidelijk link is naar compassie.
Voor mij was de middag voordracht van Dawson Church over EFT’s (Emotional Freedom Techniques) een aanvullende bevestiging dat wij niet alleen beschikken over een zelfhelend vermogen, maar dat emotie en compassie tussen arts en patiënt cruciaal zijn voor genezing van de patiënt.  Klinkt allemaal wat new Age-achtig, maar meer en meer tonen fMRI’s van ons brein en genexpressie bepalingen wetenschappelijk aan dat dit alles behalve zweverig maar weldegelijk onze materiële werkelijkheid is.
Ook werd er nog eens de nadruk op gevestigd dat het stimuleren van zelfhelend vermogen  de haast niet meer op te brengen kosten van de gezondheidszorg kunnen doen verminderen. Dat is dan ook de reden dat in Zwitserland deze vorm van gezondheidzorg ook door de verzekeringen gedekt wordt. Dan hebben we hier in Nederland nog wel een weg te gaan.
In de expositieruimte werden talrijke apparaten getoond met mogelijkheden om op meerdere manieren je verstoorde energiepatronen te meten en te resetten.
Wat hier ook van waar(de) mogen zijn, in de niet al te verre toekomst zullen ongetwijfeld verstoringen in ons DNA/RNA middels meetbare elektromagnetische veranderingen hierin aantoonbaar zijn. In hoeverre betrouwbaar en therapeutisch daadwerkelijk toepasbaar, moeten we maar afwachten.

De dag daarop woonde ik op uitnodiging het openingscongres bij van de de stichting “De geneeskunde student”, die in samenwerking met een optreden van PodiumT de aandacht vestigde op het verontrustende feit dat meer dan 20% van studenten verschijnselen vertoont van burn-out of depressie. Die getallen zijn niet helemaal goed te interpreteren aangezien om verzekering technische reden burn-out vaak wordt benoemd als de wel vergoede diagnose “depressie”. De nieuwe stichting heeft een prachtige website: www.jezelfbetermaken.nl. Absoluut de moeite om eens te bekijken!
De middag werd georganiseerd onder het thema ‘Arts in Ontwikkeling’. PodiumT toont daarbij in een typerende en karakteristieke voorstelling het spagaat van de toenemende mate van stress bij de arts / assistent bij gebrek aan invoelende (re)actie(s) van omgeving / opleider.
Deze hele nieuwe organisatie wordt gesteund door KNMG, VVAA en Triodos-bank.
Het programma en sketches waren ontwikkeld met medewerken van Rutger-Jan van der Gaag, oud-voorzitter KNMG die mij naderhand mede deelde dat de KNMG doende is een nieuwe en meer gedurfde weg in te slaan, waarin meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de arts. Híj zag daar weldegelijk  onder meer plaats voor mindfulness. Verheugend !
Vanuit ons Platform hopen wij ook een bijdrage te kunnen leveren aan dit belangrijke initiatief.

Platform avond 16 november
Om organisatorisch reden is onze Platform-avond verplaatst van 2 naar 16 november en het programma is iets aangepast. Klaartje Klaver zal spreken over “Aandacht,” het onderwerp van haar promotieonderzoek.
Guus van der Bie zal Carina Hilders –verhinderd- vervangen met een lezing over “Positve Health”.
Dit door Machteld Huber verder ontwikkelde en thans zeer enthousiast ontvangen nieuwe model van gezondheidzorg dat uitgaat van gezondheid in plaats van ziekte zal hij verder toelichten. Voor verdere informatie zie de website (http://www.enthousiasme-compassie.nl/compassienieuws/platfomavond16november.html).

Tot slot hoop ik bij een volgende keer wat verder nieuws te kunnen geven over mogelijk strategische allianties van ons Platform teneinde in samenwerking met ander gelijkgestemde partners onze boodschap verder te kunnen uitdragen.

Met hartelijke groeten en hopend u 16 november in Aalsmeer te mogen begroeten,

Piet Leguit
Voorzitter