Van artsen, voor artsen, door artsen!

 

Enthousiasme en Compassie in de Gezondheidszorg

 

Het platform onderneemt, zonder winstoogmerk, activiteiten met het doel enthousiasme en compassie weer op de voorgrond te brengen in het handelen van artsen, middels onder andere:

  • Workshops op locatie in carrouselvorm 
  • Regelmatig netwerkbijeenkomsten met verrassende sprekers/ onderwerpen
  • Nieuwsbrieven en symposia

 

Werkwijzen

Het Platform tracht haar doel te bereiken door het organiseren van voorlichting in de ruimst zin van het woord met name door het geven van workshops, lezingen en Platform-avonden.

Workshops

Op locatie in het ziekenhuis biedt het Platform een Carrousel van (zes verschillende) workshops aan die alle tot doel hebben om de deelnemer te laten ervaren middels welke techniek ze zich tijdens het werk beter kunnen voelen, minder gestrest, minder snel geagiteerd, opgeruimder en met meer oprechte aandacht voor de patient.

In Medisch Contact (27 februari 2014) verscheen een verslag van de gehouden Carrousel in het TweestedenZiekenhuis te Tilburg. De workshops zijn geaccrediteerd (ABAN ) voor zowel medisch specialisten als verpleegkundigen; accreditatie voor huisartsen wordt aangevraagd. De inhoud van de workshops is zeer divers (zie aldaar). Al naar gelang belangstelling en behoefte kan het aantal workshops worden aangepast, verkort of verlengd en gegeven worden in besloten of gemengde groepen. Er wordt gestreefd middels korte en lange termijn enquêtes continue de inhoud te verbeteren en naar behoefte nieuwe workshops te ontwikkelen.

De nadruk bij de workshops ligt niet zo zeer op het cognitief begrijpen van de gepresenteerde inhoud, maar veel meer op het daadwerkelijk ervaren en voelen van de geboden oefeningen. Het wijst de weg van het hoofd naar het hart en vice-versa. De acceptatie van de aangereikte technieken wordt verhoogd door het feit dat vrijwel alle workshops worden gegeven door artsen zelf; dus van artsen, voor artsen, door artsen. 

Platform bijeenkomsten

In de Platform bijeenkomsten worden telkens een paar (korte) voordrachten verzorgd waarbij enerzijds aandacht wordt geschonken hoe een collega op eigen wijze omgaat met de uitdagingen op het werk. Hieruit ontstaan boeiende dialogen.

Daarnaast komt een niet alledaags onderwerp aan bod dat (in)direct haar weerklank heeft in de gezondheidszorg zoals ondermeer de invloed van de omgeving (kleur, muziek, kunst) op de gezondheid.

De Platform bijeenkomsten worden gehouden op een locatie in het midden van het land.

De bijeenkomst begint vanaf 18.30-19.00 uur met een inloop (broodje, kop soep) en eindigt om 21.00 uur waarna nog gelegenheid tot napraten. De kosten variëren van €20-€25 per avond met een reductie voor assistenten en verpleegkundigen. Inschrijving geschiedt via de website.

Compassie-Nieuws

Mededelingen en met name actuele onderwerpen staan prominent op de voorpagina van de website. Het Compassie-Nieuws verschijnt een paar keer per jaar en staat op de website. Tevens wordt het apart verzonden aan alle ingeschreven belangstellenden en sympathisanten van het Platform.

Er bestaat een goed contact met stichtingen, verenigingen en/of tijdschriften die vergelijkbaar dezelfde boodschap uitdragen. Hierdoor kunnen interessante ontwikkelingen en aankondigingen van lezingen en congressen over en weer aan elkaars leden kenbaar gemaakt worden.